Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Den Opslag.
 • Het Gehuurde: de opslagruimte die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van goederen;
 • Huishoudelijk Reglement: gedragsregels voor het gebruik van de opslagruimte(s) en goederen die ter (bruik)leen worden aangeboden door de Verhuurder;
 • Huurder: ??n of meerdere natuurlijke personen (in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of rechtspersonen die opslagruimte huurt;
 • Huurprijs: de huurpenningen die de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is;
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van
  opslagruimte aan de Huurder, en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde tegenprestatie;
 • Huurtermijn: de periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, -week, -maand of -jaar;
 • Verhuurder: De rechtspersoon of vennootschap behorende tot Beheersmaatschappij Contact Lieshout B.V. waarmee Huurder de betreffende Huurovereenkomst heeft gesloten.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de
rechtsbetrekking, tenzij Huurder en Verhuurder de toepasselijkheid van de
Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.
2.2 Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van
toepassing indien en voor zover door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk
aanvaard.
2.3 De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van
artikel 7:600 BW. Op de Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van
toezicht op de door de Huurder opgeslagen goederen.

 

 1. Huishoudelijk Reglement
  3.1 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens van
  toepassing het Huishoudelijk Reglement van de Verhuurder.
  3.2 De Huurder is gehouden zich naar de regels van het Huishoudelijk Reglement
  te gedragen.
  3.3 Overtreding van de regels van het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot
  aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voortvloeit voor de Verhuurder
  en/of de eigenaar van het Gehuurde.

 

  1. Totstandkoming Huurovereenkomst en Huurtermijn
   4.1 De Huurovereenkomst wordt digitaal vastgelegd.
   4.2 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan
   met een minimum termijn van ??n maand. Zonder opzegging van de
   Huurovereenkomst door Huurder of Verhuurder, zal de Huurovereenkomst
   stilzwijgend worden verlengd met een maand.

  2. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk
   Reglement
   5.1 De Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst, de Algemene
   Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement te allen tijde te wijzigen en/of
   aan te vullen.
   5.2 Van een wijziging en/of aanvulling van de Huurovereenkomst of de Algemene
   Voorwaarden zal de Huurder schriftelijk in kennis gesteld worden.
   5.3 Een wijziging en/of aanvulling treedt in werking vier weken na de schriftelijke in
   kennisstelling.
   5.4 De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling,
   indien hij niet binnen vier weken na in kennis te zijn gesteld daartegen
   schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
   5.5 Bij een mededeling van wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de
   Huurovereenkomst tussentijds te be?indigen. Be?indiging is slechts schriftelijk
   mogelijk binnen een week na dagtekening van de schriftelijke in kennisstelling.
   5.6 Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het Huishoudelijk
   Reglement, uitgezonderd het bepaalde onder 5.1.

  3. Einde overeenkomst
   6.1 De Huurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst elk moment op te
   zeggen met inachtneming een opzegtermijn van 7 dagen, waarbij een
   gedeelte van een dag steeds afgerond wordt op een hele dag. Garages en
   bedrijfsruimtes, na de huurtermijn van 1 jaar hebben zowel Huurder als
   Verhuurder het recht de huurovereenkomst te be?indigen met inachtneming
   van de opzegtermijn van 1 maand.
   6.2 De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke
   ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de
   Huurder niet binnen 72 uur gevolg geeft aan de eerste sommatie tot nakoming
   van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het Huishoudelijk
   Reglement.
   6.3 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van
   de Huurder tussentijds wordt be?indigd, dan blijft de Huurder gehouden tot
   voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn.
   6.4 De Verhuurder heeft bevoegdheid om tot onmiddellijke ontruiming van het
   gehuurde over te gaan na, zoals onder 6.2 bedoelde, be?indiging van het
   huurcontract.

  4. Huurprijs en borg
   7.1 De overeengekomen Huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de
   Huurovereenkomst. Na de eerste betaling die handmatig geschied, machtigt
   Huurder de Verhuurder de overeengekomen Huurprijs (maandelijks) en
   eventuele toebehoren te incasseren. Huurder dient zelf zorg te dragen voor
   voldoende saldo.
   7.2 Bij herhaalde storno?s van de onder 7.1 bedoelde te incasseren bedragen
   vervalt de huurovereenkomst. Overzicht incasso per mail (bij niet betalen): 1e
   mail = factuur, 2e mail = betalingsherinnering, 3e mail = aanmaning (kosten
   ? 5,-), 4e mail = laatste sommatie (kosten ? 12,50). Daarna gaat de factuur naar
   het incassobureau.
   7.3 Volgens de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten mogen wij een
   minimumbedrag van ? 40,- aan incassokosten in rekening brengen. Wij hebben
   gekozen voor een lager bedrag. Echter indien de vordering wordt
   overgedragen aan het incassobureau zal het maximale bedrag aan
   incassokosten, met een minimum van ? 40,-, in rekening worden gebracht,
   exclusief eventuele gerechtelijke kosten voor de inning van het openstaande
   bedrag.
   7.4 Bij be?indiging van de Huurovereenkomst door opzegging door de Huurder,
   zal de Verhuurder de reeds vooruitbetaalde Huurprijs voor de niet genoten
   Huurtermijn terugboeken op de bankrekening van de Huurder, tenzij art. 6.3
   van toepassing is of de Verhuurder recht heeft op schadevergoeding uit welke
   hoofde dan ook.
   7.5 Indien u annuleert na verwerking van de huurovereenkomst wordt er ?14.75
   administratiekosten in rekening gebracht.
   7.6 Huurder en Verhuurder komen overeen, dat bij een huurachterstand van meer
   dan 28 dagen, de Verhuurder de volgende aanvullende rechten verwerft:
   a) de mogelijkheid het Gehuurde te ontruimen en de opgeslagen goederen
   elders op te slaan zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of
   schade ten gevolge van de ontruiming.
   b) De mogelijkheid de kosten van de ontruiming te verhalen op de Huurder,
   evenals eventuele kosten voor de opslag elders en de kosten voor
   herhaalde ontruimingen.
   c) De mogelijkheid de Huurovereenkomst per direct te be?indigen en een 4-
   wekelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag
   gelijk aan de 4-wekelijkse huurprijs.
   d) De mogelijkheid zich van de opgeslagen goederen naar eigen goeddunken
   te ontdoen. Bij verkoop van de opgeslagen goederen komen de
   opbrengsten toe aan de Verhuurder voor zover noodzakelijk ter betaling
   van eventuele verschuldigde kosten en/of achterstallige huur. Niets in dit
   artikel zal afbreuk doen aan het recht van de Verhuurder op betaling van
   huurgelden en/of enige andere door de Huurder aan Verhuurder
   verschuldigde som, ongeacht of de Verhuurder er al dan niet voor gekozen
   heeft de bovengenoemde rechten uit te oefenen.
   e) De Huurder gaat ermee akkoord dat alle opgeslagen goederen tot
   zekerheid dienen van het recht van Verhuurder op betaling van de Huurprijs
   of enige andere verschuldigde kosten. Daarbij aanvaard de Huurder dat
   deze zekerheid op de opgeslagen goederen tot verlies van eigendom kan
   leiden.
   7.7 Alle zaken die huurder na schriftelijke opzegging door Verhuurder van de
   huurovereenkomst wegens niet-betaling van drie huurtermijnen door huurder
   c.q. na be?indiging van de huurovereenkomst, in het gehuurde achterlaat,
   kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige
   aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd.
   Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op
   kosten van de huurder te laten vernietigen, dan wel zich deze zaken toe te
   eigenen en indien gewenst te verkopen en de opbrengst daarvan te
   behouden.
   7.8 Indien de Huurder gedurende een periode van 5 dagen achterstallig is in de
   voldoening van de Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie van de
   Huurder bevoegd de toegang tot het Gehuurde voor de Huurder, en door de
   Huurder gevolmachtigden, te blokkeren.
   7.9 Bij tussentijdse wijziging van het Gehuurde zal de borgsom overeenkomstig
   aangepast worden, met dien verstande dat bij een verhoging van de borgsom
   de Huurder dient bij te betalen en bij een verlaging van de borgsom de
   Verhuurder het meerdere zal terugbetalen.
   7.10 Met ingang van 1 januari van ieder jaar kan de Huurprijs ge?ndexeerd
   worden volgens de index van het CBS.
   7.11 Eventuele kortingen/acties op de Huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de
   Huurovereenkomst.
   7.12 De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening toe te
   passen of zich in verband met betaling van de Huurprijs op opschorting te
   beroepen.
   7.13 Eventuele kortingen en/of acties gelden alleen bij het minimaal aantal
   genoemde weken op de huurovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
   vermeld op de Huurovereenkomst. Bij be?indiging van het huurcontract
   binnen de minimale huurperiode komen de eventuele kortingen te vervallen
   waarna reeds verrekende kortingen alsnog in rekening worden gebracht.
   7.14 Indien de sleutel verloren raakt brengt verhuurder hiervoor 25 euro per sleutel in rekening.

  5. Omzetbelasting
   8.1 Voor de Huurder die geldt als onderneming in de zin van de Wet op de
   omzetbelasting 1968 is de Huurprijs belast met omzetbelasting met toepassing
   van het Besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571; herdruk Mededeling 45
   (wijziging Besluit van 10 april 1996, nr. VB96/354) Infobulletin 99/262. Huurder
   en Verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de Huurprijs als
   uitgangspunt geldt, dat de Huurder blijvend voldoet aan de criteria welke zijn
   gesteld voor een met omzetbelasting belaste verhuur als bedoeld in art. 11 lid
   1, letter b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in samenhang met
   art. 6a van de daarbij behorende Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
   Voor zover in dit artikel er niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de
   bepalingen van dit artikel dezelfde betekenis als de overeenkomende
   bepalingen bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 gesteld.

 

 1. Bestemming en gebruik
  9.1 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een andere
  bestemming dan opslagruimte voor (toegestane) roerende zaken.
  9.2 Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan
  te brengen aan het Gehuurde.
  9.3 Huurder dient de ruimte in goede staat op te leveren. Bij oplevering in goede
  staat ontvangt Huurder de borgsom retour.
  9.4 De Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren.
  9.5 De Verhuurder beschikt over een sleutel of code waarmee zij toegang
  heeft tot het Gehuurde. De Huurder zal derhalve de Verhuurder op eerste
  verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en overige noodzakelijke
  medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en
  inspectie.
  9.6 De Huurder is verplicht het Gehuurde te allen tijde netjes te onderhouden. Het
  is de Huurder niet toegestaan afval, vuil, of wat voor materialen dan ook achter
  te laten in of rondom de vestiging waar het Gehuurde zich bevindt. Bij
  overtreding zullen de schoonmaak-/verwijderingskosten worden verhaald op
  de Huurder met een minimum van ? 50,-.
  9.7 Het is de Huurder niet toegestaan:
  – het Gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met
  strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen,
  het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen
  onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal
  ingevoerde goederen;
  – toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of
  in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen in het Gehuurde op te slaan of
  te laten verblijven;
  – Levensmiddelen, bederfelijke waar en/of levende have op te slaan in het
  Gehuurde. Bij overtreding volgt een sommatie tot verwijdering van de
  verboden goederen en een boete van ?75,-. Daarnaast volgt na de sommatie
  een boete van ?50,- per dag dat de verboden goederen nog op het terrein
  van Verhuurder aanwezig zijn.
  – voorts is het de Huurder niet toegestaan goederen op te slaan welke zijn
  genoemd in art. 3 van het ?Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer?
  (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn
  genoemd in art. 2 van het ?Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke
  stoffen en preparaten? (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534).
  – ten behoeve van elektrische of andere apparaten gebruik te maken van de
  elektriciteitsvoorzieningen in het Gehuurde, zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van de Verhuurder;
  het Gehuurde als werkplaats of toonzaal te gebruiken of het Gehuurde op een
  zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving
  (zoals lawaai of stank);
  – in of vanuit het Gehuurde enige commerci?le activiteit uit te oefenen;
  – enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden,
  het Huishoudelijk Reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de
  Verhuurder, over te dragen aan derden.
  – de toegangscode zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder aan derden
  uit te geven.

 2. Aansprakelijkheid en verzekering
  10.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen in het Gehuurde is altijd en
  uitsluitend voor de Huurder. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de
  Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak
  ook.
  Verhuurder geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot de
  bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake het Gehuurde of de vestiging
  waarin deze zich bevindt.
  10.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting als bedoeld in art. 10.1 geldt tevens voor
  geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van
  de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in het Gehuurde.
  10.3 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde die is ontstaan door
  een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een wettelijke
  verplichting en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst, Algemene
  Voorwaarden en/of Huishoudelijk Reglement.
  10.4 De Huurder vrijwaart de Verhuurder indien de Verhuurder door derden wordt
  aangesproken tot voldoening van een schuld ten gevolge van gedragingen,
  handelingen of nalatigheden van de Huurder en/of derden die de Huurder
  heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het Gehuurde
  of het pand waarin het Gehuurde zich bevindt.
  10.5 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder om de opgeslagen
  goederen te verzekeren, dit wordt en/of is niet gedaan door de Verhuurder.
  10.6 Huurder zal te allen tijde Verhuurder, Verhuurder?s verzekeraars en/of
  contractuele partners vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal
  aanspraken door de verzekeraar(s) van de klant.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
  11.2 Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan
  de bevoegde rechter in arrondissement ?s-Hertogenbosch.

 2. Persoonsgegevens
  12.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder toevertrouwt,
  worden door de Verhuurder opgenomen in een gegevensbestand. De
  Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere
  doeleinden dan haar eigen bedrijfsvoering en zal al het mogelijke doen om
  deze persoonsgegevens te beschermen.
  12.2 Door ondertekening van de Huurovereenkomst verleent de Huurder haar
  toestemming voor het door de Verhuurder verwerken van zijn
  persoonsgegevens.

 3. Slotbepalingen
  13.1 De Huurder dient een eigen telefoonnummer op te geven en een tweede
  telefoonnummer dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij
  calamiteiten op het eigen telefoonnummer niet bereikbaar is.
  13.2 De Verhuurder stuurt alle voor de Huurder bestemde bescheiden naar het
  opgegeven woonadres of emailadres van de Huurder.
  13.3 Adreswijzigingen en- of telefoonwijzigingen dient de Huurder schriftelijk mede
  te delen aan de Verhuurder.
  13.4 Na het einde van de Huurovereenkomst zal de Huurder schriftelijk door de
  Verhuurder bericht ontvangen over opzegging van het contract. Indien de
  Huurder niet binnen de opzegtermijn van 1 week de goederen komt of laat
  ophalen, wordt de Huurder geacht ermee in te stemmen dat de goederen
  door de Verhuurder op de een door de Verhuurder te kiezen wijze afgevoerd
  en vernietigd worden. De Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en
  kosten die voor de Verhuurder ontstaan door het achterlaten van goederen.
  De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de achtergelaten
  goederen, ongeacht de wijze waarop en de oorzaak waardoor de schade is
  ontstaan.
  13.5 Als een deel van de Huurovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden
  nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van
  de Huurovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van
  het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
  wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen
  overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid
  gekend zouden hebben
Scroll naar boven